Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym zainteresowane strony są obowiązane lub chciałyby nadać formę notarialną.

Zgodnie z art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189, poz. 1158 z 2008r.- z późn. zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

1) sporządza akty notarialne;
2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3) sporządza poświadczenia;
4) doręcza oświadczenia;
5) spisuje protokoły;
6) sporządza protesty weksli i czeków;
7) przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Prosimy o kontakt telefoniczny przed spotkaniem.